УкраїнськаРусская

Книги

Точка зору (2005 р.)

Точка зору У книзі використані матеріали статей та виступів В.Семиноженко, які присвячені найактуальнішим проблемам реформування політичної, соціально-економічної та науково-технологічної систем України. Аналізуються концептуальні питання геополітичного вибору України та стратегічні перспективи україно-російських відносин. Особливу увагу приділено проблематиці структурних економічних реформ, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, якості життя та рівня розвитку людського потенціалу – що відкривають шлях до європейських стандартів для України.

Інноваційні перспективи України (2006 р.)

Інноваційні перспективи України Монографія присвячена розгляду інноваційних перспектив України в контексті глобальних постіндустріальних трансформацій. Особлива увага надається аналізу проблем становлення економіки знань, глобальних змін економічного ландшафту планети, світового досвіду інноваційних трансформацій та нових форм інституційної організації постіндустріальної економіки.

Новий регіоналізм (2005 р.)

Новий регіоналізм Вперше в Україні в науковому виданні розглянуто основи ідеології „нового регіоналізму”, яка сьогодні є головним змістом регіональної політики країн ЄС, досліджено відповідність доктрини „нового регіоналізму” сучасному етапові розвитку України, зокрема концепції адміністративно-територіальної реформи, новим внутрішньополітичним завданням, регіональній складовій міждержавного співробітництва.

Політична економія українських реформ (2002 р.)

Політична економія українських реформ Книга є результатом теоретико-практичного аналізу десятиріччя українських реформ, прогностичної оцінки і визначення стратегічних сценаріїв розвитку України в умовах економічної, політичної та гуманітарної глобалізації. Це перше ґрунтовне наукове дослідження початкового етапу економічної трансформації, яке розкриває зміст техно-промислової і інноваційної платформ розвитку національної економіки наприкінці 90-х років ХХ сторіччя, окреслює моделі реалізації українських реформ "другого покоління", виступає грунтовним програмним нарисом стратегії економічного розвитку України.

Політика часу (2001 р.)

Політика часу Вибране з публікацій Володимира Семиноженка. У запропонованих на розсуд читача статтях та інтерв'ю автор, народний депутат і віце-прем'єр міністр України, академік НАНУ висловлює власне бачення найбільш звичайних процесів, що відбувалися в українскькій політиці та економіці.

Національна стратегія розвитку "Україна-2015" (2007 р.)

Національна стратегія розвитку Національна стратегія розвитку «Україна-2015» підсумовує результати багатомісячної роботи «Українського форуму», спрямованої на створення громадського порядку денного для України, визначення стратегічних орієнтирів державного розвитку, адекватних рівню і складності завдань та викликів, що сьогодні стоять або найближчим часом постануть перед країною. Національна стратегія розвитку «Україна-2015» створювалася за безпосередньої участі Інституту економіки і прогнозування НАНУ, Інституту демографічних і соціальних досліджень НАНУ, Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Харкові при Президенті України, а також провідних фахівців і експертів у галузі економіки, політики, права, гуманітарного та суспільного розвитку. В Стратегії підсумовані результати дослідження «Стратегічні виклики суспільству та економіці України у ХХІ столітті» під редакцією академіка НАНУ В.М. Геєця, академіка НАНУ В.П. Семиноженка, члена-кореспондента НАНУ Б.Є. Кваснюка, опублікованого під егідою «Українського форуму» у липні 2007 року. Стратегія також базується на підсумках круглих столів, конференцій, семінарів, які були проведені «Українським форумом» протягом 2006-2007 років за участю державних діячів, лідерів політичних партій і громадських об’єднань, представників ділових кіл та наукової спільноти: «Безпека України у геополітичному вимірі», «Конституційний процес в Україні: що далі?», «Реформування СБУ: для влади чи для громадян?», «Конституційний процес в Україні: діалог влади і суспільства», «Державні закупівлі в Україні: шляхи законодавчого і процедурного вдосконалення», «Громадянське суспільство у судовій реформі: автор чи спостерігач?», «Шляхи правового розв’язання політичної кризи в Україні», «Через подолання політичної кризи – до сталого розвитку України», «Як втримати українську владу у правовому полі?», «Чи є загроза українському парламентаризму?», «Стратегічне партнерство України і Російської Федерації: міфи і реалії», «Підсумки і уроки позачергових виборів до Верховної Ради України», «Чого очікувати від нового парламенту?».

УКРАЇНА-2015: ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ (2007 р.)

УКРАЇНА-2015: ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ Сьогодні Україна – на перехресті. І не лідер, і не аутсайдер. Куди зрештою вона потрапить? Якщо всі разом не будемо діяти так, як вимагає час, Україна ризикує зав’язнути у так званій «сірій зоні» цивілізації, з якої вибратися буде майже неможливо. Сучасна державна політика неминуче веде до такого розвитку подій. Це не може влаштовувати українців! Для України є два сценарії: або розчинитися у глобальному соціально-економічному просторі, підпорядкувавши національні інтереси цілям більш потужних країн та міждержавних об’єднань, або прокласти свій власний шлях у майбутнє, досягнувши максимальної самодостатності у прийнятті доленосних для держави і нації рішень і виграти від цього. Якщо Україна рухатиметься у фарватері чужих інтересів, зрештою здасть свої власні

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці. Том 1 (2007 р.)

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці. Том 1 Автори даної тритомної монографії, розуміючи зміст викликів XXI ст., спробували дати дещо узагальнену відповідь на них через започаткування для України модернізаційного проекту. Модернізація в її сучасному сприйнятті — це перехід від традиційного до сучасного відкритого суспільства, від індустріальної економіки — до економіки знань. Автори сподіваються, що ця робота в цілому, і особливо перший том, сприятиме розширенню обріїв творчого пошуку для розвитку економіки, суспільно-політичних відносин на засадах стрімкого технологічного прогресу і нових знань. Зміст другого і третього томів є органічним доповненням того, як можна втілювати в життя модернізаційний проект економіки знань через інноваційну, технологічну діяльність, без якої неможливо сформувати базу успішної економіки майбутнього — економіки знань.

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці. Том 2 (2007 р.)

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці. Том 2 Автори даної тритомної монографії, розуміючи зміст викликів XXI ст., спробували дати дещо узагальнену відповідь на них через започаткування для України модернізаційного проекту. Модернізація в її сучасному сприйнятті — це перехід від традиційного до сучасного відкритого суспільства, від індустріальної економіки — до економіки знань. Автори сподіваються, що ця робота в цілому, і особливо перший том, сприятиме розширенню обріїв творчого пошуку для розвитку економіки, суспільно-політичних відносин на засадах стрімкого технологічного прогресу і нових знань. Зміст другого і третього томів є органічним доповненням того, як можна втілювати в життя модернізаційний проект економіки знань через інноваційну, технологічну діяльність, без якої неможливо сформувати базу успішної економіки майбутнього — економіки знань.

Інновації. Проблеми науки і практики (2006 р.)

Інновації. Проблеми науки і практики Це видання є збіркою проблемних статей провідних науковців України, що займаються економічними проблемами інновацій. Розглянуто організаційно-економічні та управлінські аспекти розвитку інноваційних процесів на сучасному етапі українських реформ та інтеграції науки і освіти в контексті інноваційного розвитку, досліджено вплив державної економічної політики на стимулювання інноваційної активності суб'єктів господарювання, розглянуто регіональні аспекти інноваційної діяльності, проблеми організації та стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств. Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, що до¬сліджують проблеми інноваційного розвитку економіки.

Інноваційна стратегія українських реформ (2002 р.)

Інноваційна стратегія українських реформ Ця книга — результат теоретико-практичного аналізу десятиріччя українських реформ, прогностичної оцінки і визначення стратегічних сценаріїв розвитку України за умов глобалізації, На сьогодні це одне з найгрунтовніших наукових досліджень першого етапу економічної трансформації, розкриває зміст техно-промислової і інноваційної платформ розвитку національної економіки, окреслює моделі реалізації українських реформ «другого покоління». Теоретична новизна і аналітична змістовність, політична актуальність і прикладна націленість дають підстави вважати, що книга є програмним нарисом наступного десятиріччя розвитку України.

Економіка знань: виклики глобалізації та Україна (2004 р.)

Економіка знань: виклики глобалізації та Україна Колективна праця провідних вітчизняних та закордонних авторів присвячена сучасним проблемам становлення економіки знань, які розглянуто в контексті загальних глобалізаційних проце¬сів. У першій частині особливу увагу приділено аналізу українського й міжнародного досвіду інноваційної політики та розробці теорети¬чних і практичних проблем постіндустріальної трансформації сучасного суспільства. У другій частини досліджується суперечливий взаємозв'язок основних вимірів глобалізації і висвітлюються нагальні "виклики" соціального, політичного та економічного розвитку світу, що глобалізується. Монографія призначена для політиків, державних службовців, фахівців у сфері суспільних і гуманітарних наук, всіх, кого цікавлять економічні і політичні проблеми стратегічного розвитку України.

НТК «Інститут монокристалів». Сторінки історії (2005 р.)

НТК «Інститут монокристалів». Сторінки  історії Книга, написана провідними фахівцями НТК «Інститут монокристалів» НАН України, відображає історію становлення і розвитку цієї наукової установи протягом 50 років — від її організації в 1955 р. як філії московського прикладного інституту до теперішнього часу. НТК «Інститут монокристалів» є відомим в Україні і за її межами науково-технологічним комплексом Національної академії наук України, що виконує фундаментальні і прикладні дослідження функціональних матеріалів, вживаних в різних галузях сучасної науки, техніки і медицини: сцинтиляційних і люмінесцентних матеріалів, оксидних, металевих, напівпровідникових монокристалів, нанокристалічних матеріалів, функціональної кераміки та ін. Відображено досвід в глибокому очищенні матеріалів, їх фізичній і хімічній діагностиці, автоматизації і конструюванні апаратури, в розвитку дослідної бази комплексу. Особлива увага в книзі приділена вченим, що заклали основи нині існуючих наукових шкіл і технологій.

Сцинтиляційні детектори і системи контролю радіації на їх основі (2007 р.)

Сцинтиляційні детектори  і системи контролю радіації на  їх основі Монографія присвячена проблемам створення широкого комплексу приладів контролю радіаційної обстановки і пристроїв неруйнівного контролю із застосуванням методу цифрової радіографії. Показано, що описані прилади і системи створені на базі сцинтиляційних детекторів. Розглянуто основні фізичні характеристики лужно-галоїдних, оксидних і халькогенідних сцинтиляторів, результати досліджень їх оптичних, люмінесцентних, кінетичних і радіаційних параметрів. Приведені дані про принципи створення детекторів типу сцинтилятор-фотодіод, вимоги до електроніки для їх використання і основні принципи її побудови. Розглянуто практичне використання приладів і систем. Представлений опис нових можливостей цифрової радіографії із застосуванням оригінальних методів мультіенергетічності і перевага таких систем на базі детекторів сцинтилятор-фотодіод з використанням ексклюзивного сцинтилятора Znse(Te). Для фахівців в області сцинтиляційних матеріалів. Може бути корисною студентам відповідних спеціальностей.

Енергія. Екологія. Майбутнє. (2003 р.)

Енергія. Екологія. Майбутнє. Викладені основні історичні етапи взаємодії людини і природи, дані про ресурсні можливості Землі, про локальні, глобальні і соціальні екологічні проблеми. Аналізуються перспективи вирішення найважливішої світової проблеми — збереження життя на Землі на основі нового політичного мислення, екологізації економіки і гармонізації відносин між людиною і природою. Книга охоплює всі найбільш важливі розділи сучасної екології як науки і світогляду про проблеми виживання. Фатальності екологічної кризи протиставляються принципи і умови екологічно орієнтованого соціально-економічного розвитку людського співтовариства. Розрахована на студентів і аспірантів вищих технічних учбових закладів, фахівців, а також на широкий круг читачів, що цікавляться питаннями екології, охорони довкілля і раціонального природокористування.

Диссипативные состояния и нелинейные эффекты в неоднородных сверхпроводниках (2005 р.)

Диссипативные состояния и нелинейные эффекты в неоднородных сверхпроводниках В книге подробно рассмотрены экспериментальные и теоретические работы, посвященные исследованию диссипативных состояний и нелинейных эффектов, а также влиянию электрического (транспортного) тока на свойства сверхпроводников второго рода — тонкопленочных мелкокристаллитных низкотемпературных (НТСП) и объемных керамических гранулированных высокотемпературных (ВТСП). Приведенные экспериментальные и теоретические исследования актуальны для непосредственного практического применения, для понимания условий проникновения и существования в сверхпроводниках электрических полей и, в конечном счете, явления сверхпроводимости.

Функціональні матеріали для науки і техніки (2001 р.)

Функціональні матеріали для науки і техніки Статті провідних фахівців Інституту монокристалів Національної академії наук України підготовлені за матеріалами доповідей на Міжнародній науковій конференції «Монокристали для сучасної техніки» (Харків. 24-25 травня, 2001), присвяченої 40-літтю Інституту. Авторами узагальнений багатолітній досвід і розглянуті перспективи отримання і дослідження лужногалоїдних, оксидних, водорозчинних, напівпровідникових, органічних кристалів, структур з обмеженою розмірністю (рідких кристалів, плівок Ленгмюра-Блоджетт, нанокристалічних матеріалів), кераміки, органічних люмінофорів. Широко представлені результати практичної реалізації матеріалів, створених в інституті, розробок приладів і апаратури на їх основі. Для наукових співробітників, інженерів, викладачів вузів, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в матеріалознавчих дисциплінах.

Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства. Том 1. (2008 р.)

Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства. Том 1. Двотомне видання присвячене актуальним проблемам сучасного матеріалознавства — створенню матеріалів із заданими властивостями, методів їх з'єднання і обробки для вживання в машино- і приладобудуванні, авіаційній і космічній техніці, інструментах і електроніці. Розглянуто стан наукових досліджень щодо вказаних проблем і перспективи їх подальшого розвитку. До видання увійшли оглядові статті, підготовлені відомими вченими-матеріалознавцями. До першого тому включено три розділи: зварювальні процеси і технології, металургійні процеси і технології і конструкційні матеріали. Для фахівців, зайнятих в різних областях матеріалознавства, а також для викладачів, аспірантів і студентів вузів.

Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства. Том 2. (2008 р.)

Актуальні проблеми сучасного матеріалознавства. Том 2. Двотомне видання присвячене актуальним проблемам сучасного матеріалознавства — створенню матеріалів із заданими властивостями, методів їх з'єднання і обробки для вживання в машино- і приладобудуванні, авіаційній і космічній техніці, інструментах і електроніці. Розглянуто стан наукових досліджень щодо вказаних проблем і перспективи їх подальшого розвитку. До видання увійшли оглядові статті, підготовлені відомими вченими-матеріалознавцями. До другого тому включено два розділи: функціональні і композиційні матеріали і физико-хімічна механіка та міцність матеріалів. Для фахівців, зайнятих в різних областях матеріалознавства, а також для викладачів, аспірантів і студентів вузів.

Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації (2005 р.)

Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації Інтеграція до європейського постіндустріального суспільства, стратегії інноваційного розвитку, економіка знань - предмет багаторічної діяльності академіка НАНУ В.П. Семиноженка. У запропонованому збірнику статей автор, розмірковуючи про шляхи входження України до постсучасної цивілізації, дає власну оцінку й аналіз процесам, що відбуваються. Особливе місце в книзі займають матеріали до проекту Програми постіндустріальних реформ, які здатні викликати широку суспільну дискусію. Книга призначається політикам, державним службовцям, вченим і спеціалістам у галузі соціально-економічних наук, науково-технічного і стратегічного управління, а також усім тим, хто цікавиться питаннями постіндустріального розвитку України.

Україна: наука та інноваційний розвиток (1997 р.)

Україна: наука та інноваційний розвиток Який шлях економічного розвитку обирає Україна напередодні XXI сторіччя? Яке місце нашої держави в сучасному і майбутньому геоекономічному роз¬кладі сил, у світовій науковій і технологічній полі¬тиці: бути сировинним придатком чи стати розвину¬тою науковою і технологічною державою з міцною економікою? Які тенденції і прогнози світового еко¬номічного розвитку та яка стратегія економічної по¬літики необхідна для виходу із затяжної кризи віт¬чизняної економіки і переходу до економічного зрос¬тання на основі промислово-технологічного оновлен¬ня та інноваційного розвитку? На ці та ряд інших питань дають відповіді автори — відомі вчені-політики. Особлива увага приділяється аналізу чинників і особливостей економічної кризи, змін в інноваційному процесі, науково-тех¬нічній і промисловій політиці та пошуку стратегіч¬них рішень щодо формування власної національної моделі економічного зростання. Книга розрахована па широкий загал читачів — політиків, політологів, наукознавців, економістів і всіх тих, хто цікавиться основними тенденціями світового економічного розвитку та кому не байдуже економічне, технологічне і, зрештою, стратегічне майбутнє України.

Рік політика (1999 р.)

Рік політика Збірка, запропонована зацікавленим читачам — насамперед тим, хто пильно стежить за політичним процесом в Україні,— містить виступи, статті та ін¬терв'ю В.П.Семиноженка і є своєрідним проміжним підсумком напруженої роботи політика за той непростий рік, що минув з часу обрання нинішнього складу Верховної Ради. Та обставина, що книга розпочинається з виступу народного депутата як претендента на пост голови Верховної Ради,— зайве свідчення про один з найвищих рейтингів В.П.Семиноженка серед політиків-парламентарів. Тим більший, здається, інтерес становить можливість, яку надає ця книга, простежити розвиток творчої думки вченого і діючого політика щодо проблем у різноманіт¬них сферах життя країни — політики, економіки та науки. Додані витяги із стенограм засідань Верховної Ради дозволяють «зазирнути на законотворчу кух¬ню». В свою чергу кілька інтерв'ю з В.П.Семиноженком на «вільну тему» знайомлять читача з життєвим портретом цієї багатогранної людини і непересічної особистості.

Теория и применение радиолюминисценции органических конденсированных сред (1997 р.)

Теория и применение радиолюминисценции органических конденсированных сред В монографии обобщены современные представления теории радиолюминесценции (РЛ) органических конденсированных сред, в основном сформированные в работах 80 - 90-х годов. Рассмотрен анализ основных аспектов теоретических, экспериментальных исследова¬ний процесса РЛ органических конденсированных сред, начиная с 60-х годов, и причины кризиса теории, возникшего в конце 70-х. Основные сцинтилляционные характеристики большинства органических сцинтилляторов, выпускаемых ведущими фирмами, систематизи¬рованы и приведены в таблицах. Исследования представляют собой самостоятельный интерес как справочный материал при проектировании систем регистрации ионизирующих излуче¬ний. Для физиков, радиобиологов, экологов, а также преподавателей и студентов вузов.

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України. Т 3. (2007 р.)

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України. Т 3. Автори даної тритомної монографії, розуміючи зміст викликів XXI ст., спробували дати дещо узагальнену відповідь на них через започаткування для України модернізаційного проекту. Модернізація в її сучасному сприйнятті — це перехід від традиційного до сучасного відкритого суспільства, від індустріальної економіки — до економіки знань. Автори сподіваються, що ця робота в цілому, і особливо перший том, сприятиме розширенню обріїв творчого пошуку для розвитку економіки, суспільно-політичних відносин на засадах стрімкого технологічного прогресу і нових знань. Зміст другого і третього томів є органічним доповненням того, як можна втілювати в життя модернізаційний проект економіки знань через інноваційну, технологічну діяльність, без якої неможливо сформувати базу успішної економіки майбутнього — економіки знань.

Технологічні основи вирощування лейкосапфіра у відновлювальних умовах (2009 р.)

Технологічні основи вирощування лейкосапфіра у відновлювальних умовах У монографії узагальнені результати досліджень, які стали основою для розробки нової технології вирощування великогабаритного оптичного сапфіра методом горизонтальної направленої кристалізації з використанням углеграфітових конструкційних матеріалів теплової зони. Присутність вуглецю в зоні нагріву приводить до формування газового середовища з низьким парціальним тиском кисню, яке є одночасно захисним для вольфраму і молібдену (матеріалів нагрівача і тигля) і відновним по відношенню до А12О3. У роботі аналізуються проблеми, пов'язані з порушенням стехиометрії розплаву в результаті масообміну з довкіллям, параметри газового середовища, необхідні для вирощування кристалів сапфіра оптичної якості і особливості експлуатаційних властивостей вирощених кристалів. Представлені також розробки ряду перспективних напрямів використання відновних середовищ для термохімічного очищення глинозему, відпалу сапфірових виробів, термохімічноъ обробки їх поверхні і здобуття плівок оксинітріда (АION) і нітриду (АIN) алюмінію на поверхні сапфіра. Книга призначена для фахівців в області здобуття і практичного використання сапфірів

Промислові відходи: проблеми і шляхи їх вирішення (2011 р.)

Промислові відходи: проблеми і шляхи їх вирішення Розглянуто актуальні проблеми управління утворенням, накопиченням, переробкою, утилізацією та захоронениям великотонажних відходів підприємств гірничо-металургійного комплексу і промислової енергетики, небезпечних і радіоактивних відходів. Запропоновано комплексний підхід до виршення проблем утилізації цінних компонентів із промислових відходів, створення еколого-економічних, оптимальних з технічної точки зору технологій їх збору, переробки, використання, знешкодження та зберігання на основі передового досвіду розвинених країн та сучасних вітчизняних розробок. Книга призначена для працівників науково-дослідних і проектних організацій, промислових підприємств, житлово-комунального господарства, органів державного управління, фахівців-еколоів, студентів виших навчальних закладів за фахом: «Еколоія та охорона навколишнього природного середовища», «Екологія», «Екологічна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Промислова екологія».